Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

   

Regulamin Biblioteki

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej 
w Świebodzicach

 

BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH

UL. ŚWIDNICKA 15

                                                                      

                                               ZAŁĄCZNIK 1

Do Zarządzenie nr 15/2021

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH

 

 1. Z księgozbioru wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, począwszy  od 1 klasy szkoły średniej.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający jest zobowiązany:

a) okazać dowód osobisty, aktualną legitymację szkolną lub paszport w celu zindetyfikowania osoby. Zapisujący jest poinformowany o zakresie przetwarzania i ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie,

b) zapoznać się z niniejszym regulaminem i własnym podpisem zobowiązać sie do jego przestrzegania,

c) do podania adresu zamieszkania, zameldowania,  poczty elektronicznej oraz numeru telefonu jeśli taki posiada w celu kontaktu z biblioteką,

d) osoby niepełnoletnie mogą zapisać się do wypożyczalni na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, za poręczeniem opiekuna,

e) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Po zarejestrowaniu czytelnika wydawana jest darmowa karta biblioteczna. W wypadku jej zagubienia wydawana jest nowa w cenie 10 zł.
 2. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie wówczas, gdy posiada własną kartę biblioteczną. Dopuszczalne jest wypożyczenie książek na konto innego użytkownika Biblioteki, tylko i wyłącznie gdy dana osoba wyrazi na to zgodę.
 3. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie danych wymaganych przy zapisie do Biblioteki.
 4. W czasie, gdy w domu Czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z Biblioteki.
 5. W Bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, spożywania posiłków.
 6. Czytelnik ma zakaz wstępu za ladę biblioteczną oraz do pomieszczeń socjalnych Biblioteki.
 7. Czytelnik zaraz po wejściu do Biblioteki zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej.
 8. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych (internet, wydruk, ksero, skan) uzyskuje się na podstawie imiennej karty bibliotecznej.
 9. Liczba książek, jaką Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo wynosi 20.
 10. Książki można wypożyczyć na okres  60 dni.
 11. Biblioteka może:

a) przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

b) skrócić czas wypożyczenia książek, jeśli istnieje szczególna potrzeba.

 1. Na prośbę Czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych Czytelników.
 2. Wypożyczenia i zwroty książek dokonuje się u Bibliotekarza.
 3. Czytelnik ma prawo do pomocy ze strony Bibliotekarza w kwestii informacji o książkach, doboru książek, korzystania z katalogów i innych źródeł informacji.
 4. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych, chronić je przed zniszczeniem i zgubieniem.
 5. Czytelnik ma obowiązek zwrócić wypożyczone materiały w stanie nie gorszym gdy je wypożyczył. 
 6. Użytkowanie materiałów bibliotecznych przez Czytelnika powinno odbywać się z zachowaniem elementarnych zasad higieny, tak aby materiały biblioteczne nie zostały zanieczyszczone lub zniszczone.
 7. Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia pozycji uznanej za szczególnie wartościową bez podania przyczyny.
 8. Za przetrzymanie książek ponad termin ustalony w pkt 13 Biblioteka pobiera opłatę

  w kwocie 0,20 gr.  za każdy dzień za każdą wypożyczoną książkę.

 1. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik zobowiązany jest do zakupienia  książki wskazanej przez Bibliotekarza lub zapłacić ekwiwalent w wysokości aktualnej wartości rynkowej książki.
 2. Czytelnik, który nie stosuje sie do przepisów Regulaminu Wypożyczalni MBP w Świebodzicach może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora MBP Świebodzicach, który podejmuje decyzje w kwestiach spornych bądź nieuregulowanych przepisami.
 4. Wypożyczenia międzybiblioteczne
 1. Czytelnik może zamówić zbiory w ramach wypożyczeń miedzybibliotecznych.
 2. Ze sprowadzonych zbiorów czytelnik korzysta na miejscu, jeśli Biblioteka wypożyczająca sobie tego życzy.
 3. Termin zwrotu określa Biblioteka wypożyczajaca dane zbiory.
 4. Koszty przesyłki pocztowej wypożyczeń miedzybibliotecznych ponosi Czytelnik w wysokości 20 zł, płatne przy odbiorze książki.  
 1. W bibliotece nie mogą przebywać osoby:
 1. będące w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających oraz chore na choroby zakaźne,
 2. zachowujące się w sposób stanowiący zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia innych użytkowników oraz pracowników biblioteki,
 3. nie respektujące norm i zasad zachowania w miejscach publicznych w sposób uwłaczający godności osobistej pracowników i użtkowników biblioteki bądź ograniczających ich prawo do swobodnego korzstania z kolekcji i usług bibliotecznych lub realizowania obowiązków zawodowych.
 1. Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez Czytelników na terenie Biblioteki.
 2. Czytelnik może  zamówić książeki on-line, bądź telefonicznie.
 3. Możliwy jest zwrot i odebranie zamówionych książek w Oddziale Dziecięcym MBP przy ulicy Wolności 23, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach 1700-1800.
 4. Na czas zwiększonej liczby zachorowań na Covid-19 obowiązuje reżim sanitarny. W związku z w/w wszyscy użytkownicy biblioteki zobowiązani są do:
 1. nie przekraczania ustalonej liczby użytkowników w bibliotece,
 2. dezynfekcji rąk,
 3. noszenia maseczek na terenie biblioteki,
 4. zachowania ustalonej odległości pomiędzy osobami przebywającymi na terenie biblioteki.

 

ZAŁĄCZNIK 2

Do Zarządzenie nr 15/2021

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIEBODZICACH

 

§ 1. Ustalenia ogólne

 

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i internetu jest bezpłatne i dostępne dla osób zapisanych do biblioteki, z zastrzeżeniem opłaty, która może być pobrana, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z póź. zm.) – sprawdzić czy aktualne
 2. Usługi:
  • ksero,
  • wydruk komputerowy
  • skan

        Płatne wg cennika.

§ 2. Ochrona danych osobowych

 

 1. Czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlametu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

§ 3. Stanowiska komputerowe

 

 1. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, rejestruje swoją obecność z kartą biblioteczną u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisuje się do zeszy­tu odwiedzin.
 2. Indywidualna sesja może trwać 60 minut. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
 3. Użytkownicy korzystający z komputerów w celach edukacyjnych mają pierwszeństwo w korzystaniu.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania ze stanowisk komputerowych w następujących godzinach:
 • poniedziałek, wtorek, środa, piątek – 9.00 – 16.45
 • czwartek – 8.00 – 12.45
 1. Wyszukiwania internetowe powinny służyć wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej.
 2. Stanowisko komputerowe może zajmować maksymalnie dwie osoby.
 3. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

§ 4. Obowiązki użytkownika

 

 1. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w zastałej konfiguracji.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 3. Użytkownik ma obowiązek  poinformować  bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i sys­temu w momencie ich zauważenia.

 

§ 5. Ograniczenia użytkownika

 

            Użytkownikowi zabrania się:

 1. wykorzystywania Internetu do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, pro­pagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czyn­ności niezgodnych z prawem,
 2. wykorzystywania  Internetu do pracy zarobkowej,
 1. podejmowania wszelkich działań  powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,
 2. zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach,
 3. wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych,
 4. łamania zabezpieczeń systemu,
 5. samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

 

§ 6. Sieć bezprzewodowa Wi-Fi

 

 1. Biblioteka umożliwia korzystanie z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.
 2. Użytkownik, posiadający własny komputer przenośny, zgłasza bibliotekarzowi chęć połączenia się z Internetem.
 3. Po przedstawieniu dowodu tożsamości, bądź legitymacji szkolnej, bibliotekarz wpisuje Użytkownika do zeszytu odwiedzin oraz osobiście wprowadza hasło do komputera Użytkownika umożliwiające po­łączenie z Internetem.
 4. Bibliotekarz nie udostępnia Użytkownikowi hasła umożliwiającego połączenie z Internetem.
 5. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia zakończenia połączenia Internetowego.

 

§ 7.  Pozbawienie prawa korzystania ze stanowisk komputerowych

 

 1. Użytkownik niestosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a nawet na stałe, pozbawiony prawa korzystania ze stanowisk komputerowych.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.   

 

§ 8. Rola bibliotekarza

 

 1. Pracownicy Biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonywane przez Użytkownika podczas pracy przy komputerze.
 2. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszuki­wania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użyt­kownik.
 3. Pracownik Biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są uwzględnione w Regulamin­ie.

 

CENNIK USŁUG

 

KSERO / WYDRUK Z KOMPUTERA

CZARNO-BIAŁY

KOLOR

1 strona A-4

0,40

0,80

Dwustronne A-4

0,80

1,60

1 strona A-4 zdjęcie

1,00

2,00

Dwustronne A-4 – zdjęcie

2,00

4,00

 

 

 

1 strona A-3

0,80

1,60

Dwustronne A-3

1,60

3,20

1 strona A-3 zdjęcie

2,00

4,00

Dwustronne A-3 – zdjęcie

4,00

8,00

 

 

 

Skanowanie – 1 strona

0,50

0,50

 

Powyżej 50 stron A4 czarno-biały 0,30 gr.

                                   Kolor            0,60 gr.

 

Powyżej 100 stron A4 czarno- biały 0,20 gr.

                                     Kolor             0,40 gr.  

Nasze placówki

BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH
ul. Świdnicka 15

58-160 Świebodzice


tel. 74 666 95 74 (wypożyczalnia)
74 666 95 75 (czytelnia)

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ul. Wolności 23
58-160 Świebodzice

tel. 74 666 95 76

Oddział Dziecięcy MBP w Świebodzicach przy ul. Wolności 23

Nasi Partnerzy

logo

  


 

Znalezione obrazy dla zapytania: legimi

Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.