Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

   

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu https://mbpswiebodzice.naszabiblioteka.com/

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej  w Świebodzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej mbpswiebodzice.naszabiblioteka.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu mbpswiebodzice.naszabiblioteka.com/

Data publikacji strony internetowej: 16.04.2019

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2.11.2021

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

na niektórych przeglądarkach może pojawić się ostrzeżenie bezpieczeństwa
- archiwum strony pochodzi z poprzedniego serwisu, sprzed obecnie wprowadzonych zmian, w związku z czym niezgodna może być kolorystyka niektórych tekstów na poziomie A+
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej,
- brak audio-deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
- możliwe problemy z kompatybilnością w przeglądarce BING, która obsługuje maksymalnie 65 znaków.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, powiększania tekstu oraz zmiany kontrastu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2.11.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Okarmus, adres poczty elektronicznej: agnieszka.okarmus@mbp.swiebodzice.pl tel. 74 666-95-76. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach

ul. Świdnicka 15, 58-160 Świebodzice posiada dwa oddziały, mieszczące się w dwóch różnych budynkach. Oddział dla dorosłych przy ul. Świdnicka 15, oddział dla dzieci, ul. Wolności 23.

Wejście do budynku oddziału dla dorosłych dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, jest to:
- łagodny podjazd wraz z barierką
- toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnościami

Oddział dziecięcy dzierżawi pomieszczenie mieszczące się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, która nie posiada ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
- napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Świebodzicach ul. Świdnicka 15, 58-160 Świebodzice 
- wysłać e-mail na adres: biblioteka@swiebodzice.pl
- skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:
74/666 95 74, 
74/666 95 75,

74/666 95 76


- skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 9.00 do 17.00.

 

 

TEKST DO ODCZYTU MASZYNOWEGO (pobierz)

 

TEKST ŁATWY DO CZYTANIA - EASY TO READ (pobierz)

 

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO

 

 

 (informacje w przygotowaniu)

 

 

 

Nasze placówki

BIBLIOTEKA DLA DOROSŁYCH
ul. Świdnicka 15

58-160 Świebodzice


tel. 74 666 95 74 (wypożyczalnia)
74 666 95 75 (czytelnia)

ODDZIAŁ DZIECIĘCY
ul. Wolności 23
58-160 Świebodzice

tel. 74 666 95 76

Oddział Dziecięcy MBP w Świebodzicach przy ul. Wolności 23

Nasi Partnerzy

logo

  


 

Znalezione obrazy dla zapytania: legimi

Logo Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.